REGULAMIN SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

1

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Maciej Pedryc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OLDTIMER SERVICE Maciej Pedryc, Łoś, ul. Sołecka 6A, 05-504 Złotokłos, Polska, NIP: 1230982585, REGON: 144825803 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest stroną umów sprzedaży towarów, umów o dzieło i świadczenia usług zawieranych za pośrednictwem strony internetowej www.oldtimerservice.net.pl, bądź poczty elektronicznej o adresie: vintageindian@gmail.com

2. Dane kontaktowe:

a. Adres: Łoś, ul. Sołecka 6A, 05-504 Złotokłos, Polska

b. Telefon: +48 663303383

c. Adres poczty elektronicznej: vintageindian@gmail.com

d. Adres fanpage na Facebooku: www.facebook.com/OldtimerServicePoland

e. Numery rachunków bankowych Sprzedawcy:

Konto PLN: 36 1140 2004 0000 3402 7779 0253

Konto EUR: PL 54 1140 2004 0000 3212 0675 0006

f. Adres konta Paypal: oldtimerservice80@gmail.com

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów, zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców i określa w szczególności zasady i tryb zawierania oraz realizacji Umów z Klientem na odległość oraz zasady postepowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a. Sprzedawca – Maciej Pedryc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OLDTIMER SERVICE Maciej Pedryc będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu jak w pkt. l);

b. Strona internetowa – www.oldtimerservice.net.pl

c. Adres e-mail – vintageindian@gmail.com

d. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

f. Klient – zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca kupujący Produkt w rozumieniu jak w pkt j);

g. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

h. Regulamin – niniejszy regulamin;

i. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy określające w  szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży;

j. Produkt – dostępna na stronie internetowej rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

k. Numer katalogowy Produktu – numer widniejący przy Produkcie w katalogu umieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy;

l. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem strony internetowej bądź poczty elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie, odnosząca skutek między Klientem a Sprzedawcą. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

m. Termin realizacji zamówienia- jest to liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże Przewoźnikowi, którego początek jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, nie jest to termin równoznaczny z terminem dostawy Produktu;

§ 3 Charakterystyka Produktów

1. Sprzedawca oferuje części motocyklowe dostępne w katalogu znajdującym się na jego stronie internetowej pod adresem: http://www.oldtimerservice.net.pl/parts-catalog/ oraz usługi naprawy rymarskiej elementów skórzanych do motocykli, w szczególności naprawa siodeł, toreb.

2. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w  rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 4 Dane techniczne

Do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej czy poczty elektronicznej niezbędne jest:

a. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

b. posiadanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki Cookie typu: Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox , Opera bądź Google Chrome;

c. włączona obsługa plików cookies;

d. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

§ 5 Składanie Zamówienia i zawarcie umowy

1. Klient może dokonać zakupu Produktów, które znajdują się w katalogu Sprzedawcy przez złożenie zamówienia.

2. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Sprzedawcy, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. Zamówienie Klient może złożyć za pośrednictwem:

a. formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy;

b. poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy;

4. Dla skutecznego złożenia zamówienia, w jego treści konieczne jest podanie:

a. numeru katalogowego Produktu;

b. ilości zamawianego Produktu;

c. imienia i nazwiska ( lub nazwy firmy );

d. danych do faktury, w szczególności numeru NIP w razie chęci otrzymania faktury ( w przypadku braku tych danych Sprzedawca wystawi jedynie paragon );

e. adresu dostawy;

f. numeru telefonu

g. formy płatności

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

6. W treści potwierdzenia zamówienia, o jakim mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca potwierdza dostępność każdego z zamawianych Produktów, podaje ostateczną kwotę do zapłaty zawierającą koszt dostawy oraz informuje o terminie realizacji zamówienia, a także o konieczności akceptacji niniejszego regulaminu.

7. Akceptacja treści potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 oraz treści niniejszego regulaminu jest momentem zawarcia umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest niezbędnym elementem procedury składania zamówienia, co Klient potwierdza przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia zawarcie umowy Sprzedaży.

§ 6 Cena towaru i warunki płatności

1. Ceny Produktów są podane w katalogu produktów, o jakim mowa w § 3 dotyczą jednej sztuki Produktu, są określone w euro (EUR) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), ale nie zawierają kosztów dostawy.

2. Jeżeli Klient będzie chciał spełnić świadczenie w walucie polskiej (PLN) wówczas wartość do zapłaty stanowić będzie równowartość kwoty X EUR przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP ogłaszanego w dniu składania zamówienia.

3. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Produktów, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie to dotyczyło zamówień złożonych przed zmianą cen, zatem ostateczną oraz wiążącą strony Umowy sprzedaży ceną jest cena Produktu zawarta na stronie Internetowej w momencie składania Zamówienia przez Klienta.

4. Sprzedawca jako dowód sprzedaży wystawi fakturę VAT z zastrzeżeniem ust. 5. Tylko w razie sprzedaży na rzecz polskiego Konsumenta Sprzedawca do zamówienia wystawi paragon, a fakturę VAT tylko w razie wyrażenia takiej chęci w zamówieniu i podania danych koniecznych do jej wystawienia. Dokumenty księgowe są dostarczane do Klienta wraz z Produktem.

5. Sprzedawca wystawia fakturę VAT 0% wszystkim Klientom spoza Unii Europejskiej, oraz Przedsiębiorcom z Unii Europejskiej, którzy posiadają ważny NIP UE.

6. Klient ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione Produkty:

a. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy

b. płatność on-line za pośrednictwem systemu PayPal

7. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności, o czym poinformuje Klienta przesyłając informację o dodatkowym terminie na adres poczty elektronicznej Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W razie bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku tj. w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Dostawa Produktu

1. Dostawa Produktu odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Dostawa będzie dokonana po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, w  terminie realizacji podanym w treści potwierdzenia zamówienia, o jakim mowa w § 5 ust.5.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a dokładne koszty dostawy Produktu są wskazywane w potwierdzeniu zamówienia i różnią się w zależności od wybranej opcji dostawy i miejsca dostawy.

4. Klient ma obowiązek uiścić cło, jeżeli zapłacenie takowego będzie koniczne przy transakcji, zgodnie ze stawkami i wyliczeniami urzędu celnego danego kraju.

5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika przewoźnika. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika przewoźnika spisania właściwego protokołu ubytku lub uszkodzenia przesyłki, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

6. W przypadku gdy na fakturze występują różne podatki VAT ( np. 0% za Produkt i 23% za koszt dostawy ) koszt dostawy zostanie wliczony w cenę Produktu.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej (wyłączenie prawa odstąpienia).

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1.

5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i który jest przesyłany Konsumentowi wraz z  potwierdzeniem zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy, w stanie niezmienionym. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

11. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i  podatki związane ze zwrotem towaru.

12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w  sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, co oznacza, że Sprzedawca może pomniejszyć wartość towaru jeśli stwierdzi ślady użytkowania, innego niż konieczne do oceny Produktu.

13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w  odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9 Reklamacja

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy oraz załączyć do niej dowód zakupu.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Gdy Klientem jest Przedsiębiorca koszt dostawy i opłaty celne Sprzedawca ponosi jedynie w przypadku uwzględnienia reklamacji, w innych wypadkach obciążają one Klienta.

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody, w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

§ 12 Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie Sprzedawcy, w toku składania Zamówień i realizacji Umowy Sprzedaży, bądź też innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Wszelkie dane osobowe są przez Sprzedawcę przetwarzane zgodnie z przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.).

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w  Klauzuli informacyjnej, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu, a dostępnej na stronie internetowej w zakładce: http://www.oldtimerservice.net.pl/klauzula-informacyjna/

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać w każdym czasie utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Internetowej.

2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, zgodnie z którym Umowa powinna być interpretowana. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Zapis ust. 2 ma zastosowanie, o ile nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, państwa miejsca zamieszkania Konsumenta.

4. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

5. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną umieszczone na Stronie Internetowej i utrzymane na niej przez co najmniej 14 kolejnych dni roboczych. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

1

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.12.2019